Loading...
Testimonials2017-03-24T11:05:13+00:00

Video Testimonials

News18 Gujarati Coverage – April 2018

News18 Gujarati review of Sound Healing/Naad Yoga.   https://gujarati.news18.com/news/india/tibetan-sound-therapy-for-the-rest-of-the-mind-in-the-heat-sj-752046.html ગરમીમાં મન શાંત રહે એ માટેની તિબેટિયન સાઉન્ડ થેરપી અપનાવો ગરમીમાં મન શાંત રહે એ માટેની તિબેટિયન સાઉન્ડ થેરપી. News18 Gujarati Updated: April 2, 2018, 10:07 PM IST દીપિકાબહેન ખુમાણ ઋતુમાં બદલાવ આવતાં વ્યક્તિના સ્વભાવમાં બદલાવ જોવા મળે છે એટલે જ તો ઉનાળાની ઋતુ એવી ઋતુ છે, જેમાં તમને સૌથી વધારે ઝઘડા કરતા લોકો અથવા અકસ્માત જોવા મળશે. આવી ઋતુમાં તમારા સ્વભાવને શાંત કરવા અને તમારા શરીરનાં ચક્રોને કાબૂમાં કરવામાં અમદાવાદમાં આવી ગઈ છે તિબેટિયન સાઉન્ડ થેરપી, જે આપશે તમને ગરમીમાં શાંતિ. તમને સાઉન્ડ થેરપી શાંતિ આપી શકે છે. આ અવાજ

About the effective Phobia Cure (Neuro Linguistic Programming-NLP)

During NLP Practitioner and Master Practitioner Workshops, you learn how to identify fear (or in extreme case - a Phobia) !  Exaggerated fears (or Phobias) -whether of spiders, lizards, needles, snakes, heights, public speaking or even public or closed spaces-can not only interfere with daily life, they impact growth and more importantly the quality of daily life. Many individuals, who carry such fears of phobias assume they can't get rid of this !  However, modern techniques and processes (not medications !) make it possible to literally eliminate such fears.  A small case study (this was actually a demo during the NLP

Financial Wellness – Awaken the energy (Shakti) within !

We often talk about the need to be well - financially ! This article - written during the Navratri - calls for action.  I firmly believe, the woman of the home must take this up since there is an opportunity to feel empowered and also put the expertise into action. Let me begin with some statistics (Source: Economic Times, Sep 25, 2017, Article by Pooja Khanna). The study (conducted with 100 well-educated women) found the following: 92% of the women admitted that all financial decisions are taken by the male members (read: father and husband) of the family Most respondents

Managing Insomnia using a combination of Singing Bowls, Chanting & Breathing Techniques

Sleep Disorder or Insomnia: This is a very common problem of the modern world.  Constant thinking and anxiety, coupled with the use of modern gadgets and 24x7 lifestyle, our ability to slow down and unwind at the night is often impacted.  The studies have shown correlation between chronic stress, disrupted sleep (e.g. call centre workers who work at night) and imbalance in key hormones (e.g. cortisol and melatonin levels) resulting in sleep impairment.  Sleep is an important aspect of our autonomic nervous system recovery and must not be compromised. Lets look at two recent client experiences: This person (lets call

Our contribution as co-author (Book on Breast Cancer)

  Breast Cancer: Medical Treatment, Side Effects, and Complementary Therapies by Momentum Press LLC, New York Proud to share that Wellness Space team has contributed in this book co-authored by Riri G Trivedi !   Chapter #7 : Breast Cancer: Complementary Therapies is authored by Riri. The e-book will be available soon on this link !  Print version to follow. http://www.momentumpress.net/books/breast-cancer-medical-treatment-side-effects-and-complementary-therapies  

Cricket and emotions – It’s all about the mind ! (Life Coaching Example)

It was a privilege to do a few sessions with senior and junior crickets at Gujarat Cricket Association. The initiative was also appreciated by the press. This is part of our effort in increasing awareness of the role emotions and mind play in our life. At the end of the season (when Gujarat lifted the Ranji Trophy for the first time), we realised that we were privileged to have worked with the bunch of talented players on their Himalayan quest and the achievement ! Enjoy the article....(First, in Oct 2016 before the season started and Second, in 2017 when the

Inner Child Healing – Past Trauma impacting daily life

Journey of a woman who had a complete breakdown due to past baggage of a childhood of loneliness, abuse, feeling of isolation and totally introverted personality. I could see the small child that she was, in the body of an adult - still struggling to seek her moms approval that she never got in all the years - bogged down by negativity while all along she had pulled through with a strong intellect and reasoning. Under the quiet demeanor there was a lot of suppressed anger - which came out in tears all the time...while there was a lot of

Testimonial – Managing through a phase of emotional turmoil (Hypnotherapy)

Sharing the experience of a client who came for hypnotherapy sessions in Singapore when I had gone there for my workshops. Young Chinese-Malay mother of 3 kids who was going through a lot of pain, hurt, sadness and negativity due to her husbands infidelity. We only had time to do 2 sessions but going by what she writes here, it seems it really helped! Each client comes to me with varied levels of receptivity and each one takes back different things - based on their readiness to heal. EFT (Emotional Freedom Technique) is a very simple yet powerful technique that

Impact of Sound Bath Meditation (with Singing Bowls)

Sound Bath Meditation Singing bowls (used for Sound Healing) create brain wave entrainment and brings extreme relaxation for body and the mind.  The harmonics of the sound aid the meditation process. How does sound bath meditation (with singing bowls impact you ?) Last year, we used GDV Bio-Well camera and observed the energy parameters of three individuals before and after meditation. The results - not surprising - are captured below with our interpretations. I hope this inspires you to come and join Sound Bath Meditation !  PS: This is not a research study but just an observation on an individual's energy

Story and testimonials – Inner Child Work & Healing from within

Story and testimonials - Inner Child Work & Healing from within Its definitely not a coincidence that after completing my 1st module of Inner Child Integration Training I have come back to 3 clients who had severely wounded inner children. One was a retd prof of psychology - whose childhood was full of physical abuse and violence. The little girl seeing the father beat up the mother and siblings on daily basis with a stick had decided she will be a fighter - will be strong and yet her little self was also carrying the guilt of not being able

Overcoming Negative Emotions

Testimonials of a non-believer who finally experienced extreme relaxation (sound healing), dealt with her negative emotions & learnt techniques (e.g. EFT) to address negativity ! Hi Riri - I hope this finds you well. I am sorry it took me so long to send you a thank you note. I am back in California and back to my routine busy life, but I am happy to report that the few sessions we had have gone a long way in helping me. I have a much more positive outlook and have been using some of the techniques you taught me. A few weeks ago

Coping with a break-up

A woman in late 20s, studying overseas who came for therapy sometime last year (2015) "Where did I go wrong? What did I do that drove him away? He said he loved me, then why did he leave me? Even after almost two years of my break up I just couldn’t accept the fact that he had left me. I was not able to move on. I tried various things to get on with my life. But nothing helped. How could I forget him after all I thought he was love of my life? But if he truly was love

Building Focus and Confidence !

Perspective from a young woman Everyone of us come across certain problems in life. Be it schools, colleges etc. Friends and peers might come our way which ultimately leads to distortions. I encountered a similar problem. With certain glitches relating to my friends, my entire focus moved away from my studies and a lot of energy in terms of thinking was let into these small issues with friends click to read more. Eventually, this thinking took the shape of anger and frustration. I felt like running away from some friends only because I was not able to deal with them.

Healing by Accepting the Past, respecting the Present and giving yourself the Future..

Healing by Accepting the Past, respecting the Present and giving yourself the Future.. Therapy is not just about addressing your problems or getting solutions...it is also not for those who are sick or disturbed....Therapy helps in accepting the past as it was and giving the strength and solutions for moving forward. Sharing the experience of a friend who says she need not be anonymous ! She had limited time, came for 2-3 sessions and yet whatever work we did, seems to have helped her in her own way........As a therapist I do not give answers or solutions - I can only

Overseas Client visited Ahmedabad for Therapy

She came with anxiety and stomach related issues. She wanted to be able to eat all her favourite foods that she was not able eat due to stomach not being able to digest all the heavy foods. She also had lots of past baggage she needed to let go and a lot of fear about others, what others will think and say about her. Fear was holding her back from expressing herself and also making her feel she was always unwell. She took a week of therapy (Hypnotherapy, Past Life Regression sessions) and worked on her fears and stomach. Whatever

Categories

Workshops